Talent 10ml


TALENT účinkuje proti celé řadě houbových chorob: padlí jabloňové, strupovitost, padlí jahodníkové, padlí révové, strupovitost jabloně a hrušně, skvrnitost listů třešně a višně, ... Více

Kód produktu: I331Doprava a platba

85 Kč

skladem
ks

TALENT účinkuje proti celé řadě houbových chorob: padlí jabloňové, strupovitost, padlí jahodníkové, padlí révové, strupovitost jabloně a hrušně, skvrnitost listů třešně a višně, ... Více

Kód produktu: I331Doprava a platba

TALENT obsahuje účinnou látku myclobutanil, která náleží mezi triazoly (inhibitory demethylace). Účinkuje jako preventivní, kurativní a částečně i eradikativní fungicid. Účinná látka přípravku proniká rychle do rostlinných pletiv a 1 hodinu po aplikaci je dosaženo plné deštivzdornosti. Pohyb účinné látky v pletivech je omezený (lokálně systemický), proto je pro docílení plné účinnosti nutná dokonalá pokryvnost postřiku.
Mechanismem účinku je inhibice biosyntézy ergosterolu fytopatogenních hub, především klíčících spór. V důsledku blokace tvorby ergosterolu klíčící spóry patogenní houby nevytvářejí buněčné stěny a odumírají. Podobně účinkuje TALENT i na mycelium některých hub, např. původců různých druhů padlí, což se projevuje eradikativním účinkem na tyto choroby.
TALENT účinkuje proti celé řadě houbových chorob: padlí jabloňové, strupovitost, padlí jahodníkové, padlí révové, strupovitost jabloně a hrušně, skvrnitost listů třešně a višně, moniliová spála višně, rzi a červené skvrnitosti slivoně, atd.
Podmínkou účinnosti přípravku TALENT je především správné načasování aplikace a dosažení vysoké pokryvnosti postřiku na povrchu listů i plodů (přípravek není rozváděn systemicky do neošetřených částí rostliny). Požadovanou pokryvnost postřiku zabezpečuje zpravidla dávka vody 300-600 l vody na 1 ha podle vzrůstu a olistění ošetřované plodiny a technických parametrů použitého aplikačního zařízení.

účinná látka: myclobutanil 200 g / l.

 

Ochranná lhůta:
3 - 28 dní dle plodiny a účelu použití.

Dávkování:

  • Jádroviny ( strupovitost ): 4,5 ml na 10 l vody.
  • Jablonň ( padlí ): 4,5 ml na 10 litrů vody.
  • Réva ( padlí ): 1,2 - 1,8 ml na 10 litrů vody.
  • Jahodník ( padlí ): 5 ml na 4 - 6 litrů vody.
  • Slivoň ( rez, červená skvrnitost ): 7 ml na 10 litrů vody.
  • Okrasné rostliny ( padlí, rzi, skvrnitosti listů ): 4 - 6 ml na 4 - 6 litrů vody na 100 m2.
  • Třešeň, višeň ( skvrnitost listů ): 6 ml na 10 litrů vody.

Bezpečnostní list ke stažení

Příbalový leták ke stažení

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H361: Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.

H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501: Odstraňte obsah/obal …

EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.