Cabrio top 5x100 g


Postřikový fungicidní přípravek s lokálně systemickým účinkem proti plísni révové a padlí révovému. Více

Kód produktu: I883Doprava a platba

719 Kč

Skladem
ks

Postřikový fungicidní přípravek s lokálně systemickým účinkem proti plísni révové a padlí révovému. Více

Kód produktu: I883Doprava a platba

účinná látka: Pyraclostrobin 50 g / kg, metiram 550 g / kg

Popis a působení:
Účinné látky zabraňují klíčení spór a redukují růst mycélia a sporulaci. Postřik na padlí révové se Cabriem provádí v měsících květen, červen, červenec a na plíseň révovou v měsících červen a červenec.

Ochranná lhůta:
Vinná réva 35 dní.

Dávkování:

  • 20 g na 10 litrů vody.

Příbalový leták ke stažení

H302: Zdraví škodlivý při požití.

H315: Dráždí kůži.

H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P314: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P391: Uniklý produkt seberte.

P301+P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...

P332+P313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501: Odstraňte obsah/obal …

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

EUH208: Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.