Merpan 80 WG 5 x 20 g

Merpan 80 WG 5 x 20 g


Fungicidní přípravek ve formě ve vodě rozpustných dispergovatelných granulí k ochraně ovocných dřevin, okrasných rostlin, zeleniny a révy vinné proti houbovým chorobám rostlin. Více

Kód produktu: I234 Doprava a platba

189 Kč
Není skladem Sledovat dostupnost

Fungicidní přípravek ve formě ve vodě rozpustných dispergovatelných granulí k ochraně ovocných dřevin, okrasných rostlin, zeleniny a révy vinné proti houbovým chorobám rostlin. Více

Kód produktu: I234 Doprava a platba

Fungicidní přípravek ve formě ve vodě rozpustných dispergovatelných granulí k ochraně ovocných dřevin, okrasných rostlin, zeleniny a révy vinné proti houbovým chorobám rostlin.
Oblast použití
Jádroviny - Strupovitost - 20-30 g / 100 m2
Poznámka: OL=35. Strupovitost jabloně, strupovitost hrušně. Max. 2x. Před květem, po odkvětu. Duben-červen
Mečíky - Botrytida - 100 g / 10 l vody
Poznámka: Moření hlíz po dobu 15-20 min.
Okrasné rostliny - Skvrnitost listů - 20 g / 10 l vody
Poznámka: Preventivně, při prvním výskytu, opakovat dle potřeby v intervalu 10-14 dnů
Réva vinná - Plíseň révová - 20 g / 10 l vody
Poznámka: OL=28 (stolní hrozny), OL=35 (moštové hrozny). Před květem, po odkvětu. Červen-červenec
Tulipány - Botrytida - 100 g / 10 l vody
Poznámka: Moření cibulí po dobu 15-20 min.
Zelenina - Padání klíčních rostlin - 20 g / 2-5 l / m2
Poznámka: Zálivka plošná před výsevem. Popřípadě 500 g/m3 - desinfekce zeminy

 

 

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501: Odstraňte obsah/obal …