Envi Dry - suché záchody 50g


Prostředek určený k rozkladu organických nečistot v suchých záchodech. V každém gramu přípravku se nachází 5 bilionů bakterií, které dokáží efektivně rozložit veškerý organický odpad uvnitř suchého WC. Více

Kód produktu: I136Doprava a platba

99 Kč

skladem
ks

Prostředek určený k rozkladu organických nečistot v suchých záchodech. V každém gramu přípravku se nachází 5 bilionů bakterií, které dokáží efektivně rozložit veškerý organický odpad uvnitř suchého WC. Více

Kód produktu: I136Doprava a platba

Prostředek určený k rozkladu organických nečistot v suchých záchodech. V každém gramu přípravku se nachází 5 bilionů bakterií, které dokáží efektivně rozložit veškerý organický odpad uvnitř suchého WC. Oblast použití WC - Degradace fekálií - 50 g / 2 m3 Poznámka: Po jeho použití dochází k výraznému snížení množství nečistot uvnitř suchého WC a k odstranění nepříjemného zápachu.

 

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P284: Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/…

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.