Americké padlí STOP 10ml

Americké padlí STOP 10ml


AGRO Americké padlí STOP je účinný postřikový fungicid se systémovým působením. Přípravek používejte k ochraně angreštu a černého rybízu proti americkému padlí. Více

Kód produktu: I5024 Doprava a platba

95 Kč
Skladem
ks

AGRO Americké padlí STOP je účinný postřikový fungicid se systémovým působením. Přípravek používejte k ochraně angreštu a černého rybízu proti americkému padlí. Více

Kód produktu: I5024 Doprava a platba

AGRO Americké padlí STOP je účinný postřikový fungicid se systémovým působením. Přípravek používejte k ochraně angreštu a černého rybízu proti americkému padlí. Ochráníte tak rostlinu před napadením (prevence), ale také po infekci (kurativní účinek). TIP: přípravek lze použít proti padlí i na jiných rostlinách (např. jádroviny, okurky, rajčata, jahodník, papriky, cukety apod.)

  • přípravek: Topas 100 EC
  • účinná látka: penkonazol
  • aplikuje se postřikem do skanutí
  • ošetřujeme 2x po odkvětu v intervalu 7 dní
  • ochranná lhůta: 20 dní
  • 10 ml přípravku pro 20 l aplikační kapaliny (cca 1/4 l aplikační kapaliny/ 1 keř)
  • doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H361: Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P308+P313: PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P373+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P391: Uniklý produkt seberte.

P501: Odstraňte obsah/obal …

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.