ATAK aerosol na létající a lezoucí hmyz EXTRA 400ml

ATAK aerosol na létající a lezoucí hmyz EXTRA 400ml


Přípravek ve formě aerosolu na roztoče, létající a lezoucí hmyz. Více

Kód produktu: I845 Doprava a platba

169 Kč
Skladem
ks

Přípravek ve formě aerosolu na roztoče, létající a lezoucí hmyz. Více

Kód produktu: I845 Doprava a platba

Přípravek ve formě aerosolu na roztoče, létající a lezoucí hmyz se širokým rozsahem účinnosti. Obsahuje tři účinné látky, které se rozsahem svého působení navzájem doplňují a poskytují vynikající účinnost a velmi dobrou trvalost. Přípravek umožňuje dosáhnout dobrého účinku přímým postřikem nebo preventivním ošetřením povrchů. ATAK – Aerosol na létající a lezoucí hmyz lze použít uvnitř (domy, karavany) i venku (balkony, terasy). Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

H222: Extrémně hořlavý aerosol.

H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208: Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

P201: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301+P310+P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P403: Skladujte na dobře větraném místě.