SADBA BRAMBOR SKLADEM - již expedujeme   _____   !!!AKCE PŘEPRAVNÉ DOMŮ ZA POLOVINU - platí do 5. února   AKCE!!!   ___CIBULE SAZEČKA, SADBOVÝ ČESNEK, JARNÍ CIBULOVINY SKLADEM!

ATAK Deltacaps 50CS 25ml

-30%

Koncentrovaný přípravek (biocid) určený k aplikaci postřikem proti lezoucímu hmyzu v ochranné dezinsekci. Více

Kód produktu: I6148Doprava a platba

Původní cena 159 Kč. Ušetříte 30% (47,70 Kč) 111,30 Kč

Skladem
ks

Koncentrovaný přípravek (biocid) určený k aplikaci postřikem proti lezoucímu hmyzu v ochranné dezinsekci. Více

Kód produktu: I6148Doprava a platba

Koncentrovaný přípravek (biocid) určený k aplikaci postřikem proti lezoucímu hmyzu v ochranné dezinsekci.

 Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

 

H226: Hořlavá kapalina a páry.

H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH208: Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P240: Uzemněte obal a odběrové zařízení.

P241: Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí.

P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P285: V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P342+P311: Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P391: Uniklý produkt seberte.

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.