ATAK Deltasect 015 RTU 250ml

ATAK Deltasect 015 RTU 250ml


Je určen k hubení lezoucího hmyzu (švábi, mravenci, blechy, štěnice, rybenky, apod.) letajícího hmyzu... Více

Kód produktu: I6149 Doprava a platba

119 Kč
Skladem
ks

Je určen k hubení lezoucího hmyzu (švábi, mravenci, blechy, štěnice, rybenky, apod.) letajícího hmyzu... Více

Kód produktu: I6149 Doprava a platba

Je určen k hubení lezoucího hmyzu (švábi, mravenci, blechy, štěnice, rybenky, apod.) letajícího hmyzu...

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

 

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391: Uniklý produkt seberte.

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.