ATAK fumigator 20g

ATAK fumigator 20g


VODOU AKTIVOVANÝ fumigator. Umožňuje ZCELA vyhubit hmyz rozptýlením suchého kouře, který se rychle rozšiřuje v ošetřovaných prostorách. Více

Kód produktu: I729 Doprava a platba

649 Kč
Skladem
ks

VODOU AKTIVOVANÝ fumigator. Umožňuje ZCELA vyhubit hmyz rozptýlením suchého kouře, který se rychle rozšiřuje v ošetřovaných prostorách. Více

Kód produktu: I729 Doprava a platba

Nová metoda hubení hmyzu: VODOU AKTIVOVANÝ fumigator. Umožňuje ZCELA vyhubit hmyz rozptýlením suchého kouře, který se rychle rozšiřuje v ošetřovaných prostorách. Velmi jemné částečky kouře proniknou do každé škvíry a praskliny a hubí tak i dobře schovaný hmyz bez nebezpečí požáru nebo výbuchu. Tato dýmovnice má zpožděné rozptýlení aktivní složky. Kouř se začne uvolňovat několik sekund po aktivaci fumigatoru vodou. Díky tomu je použití přípravku velice bezpečné, protože umožňuje osobě provádějící fumigaci nedostat se do styku s kouřem. Účinnost je rychlá a úplná; uvolněný kouř nezanechává na povrchu skvrny ani zbytky. Může se používat na ošetření místností, kde jsou uloženy citlivé předměty (knihy, ...). Kouř nezanechává skvrny ani na stěnách, ošacení, textiliích apod. CHARAKTERISTIKA: Jednoduché použití. Bezpečné použití: přípravek nezpůsobuje požár, neobsahuje hnací plyn a má zpožděné rozptýlení kouře. Vznikající suchý kouř má výbornou penetrační schopnost. Rychlý účinek a vysoká účinnost. Není mastný, nezanechává rezidua ani skvrny. CÍLOVÉ OBJEKTY: Lezoucí hmyz a larvy (šváby, blechy, moli, brouci, pavouci, mravenci…), Létavý hmyz a larvy (mouchy, komáři, moli, vosy, sršni, …), Prachoví roztoči. Příklady použití: Máte někde vosí hnízdo ? – použijte fumigator ... Máte přemnožený různý lezoucí hmyz ? – použijte fumigator ... Máte doma blechy ? – použijte fumigator ... Máte doma prachové roztoče ? – použijte fumigator.

Dávkování: lezoucí hmyz na 45m2/110m3, létající 100m2/250m3

Aplikaci doporučujeme zkombinovat s přípravkem ATAK DeltaCaps. Suchý kouř z fumigatoru zahubí všechen lezoucí a létající hmyz, ke kterému se dostane. ATAK DeltaCapsem postříkejte škvíry a rohy místností, až 3 měsíce působí dotykově na hmyz a zahubí veškerý, který mohl být zalezlý a ke kterému se proto kouř nedostal.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

H315: Dráždí kůži.

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P303+P361+P353: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P309+P311: PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P304+P341: PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P301+P330+P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P403+P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.