Atak Pěna proti vosám 300ml

Atak Pěna proti vosám 300ml


Pěna je určená k hubení vos v hnízdech. Zatarasí vosí hnízdo, čímž zabraňuje vosám v odletu. Více

Kód produktu: I4520 Doprava a platba

329 Kč
Skladem
ks

Pěna je určená k hubení vos v hnízdech. Zatarasí vosí hnízdo, čímž zabraňuje vosám v odletu. Více

Kód produktu: I4520 Doprava a platba

Pěna zatarasí vosí hnízdo, čímž zabraňuje vosám v odletu. Pěna se rozšiřuje v dutině hnízda a účinná látka vyvíjí účinek stejnoměrně. Pěna působí efektivně díky okamžitě účinkujícím látkám. Po více hodinách se pěna začne rozkládat.
ATAK Pěnu proti vosám aplikujte na vosí hnízda v době, kdy se nachází většina vos v hnízdě, tj. v ranních hodinách nebo při setmění.

Při hubení vosích hnízd v různých dutinách nebo škvírách (domů, stromů, aj.) aplikujte pěnu pomocí přiložené trubičky přímo do únikového otvoru vosího hnízda. Je důležité, abyste nastříkali dostatečné množství. Pěna musí zatarasit vosí hnízdo a zabránit vosám v odletu.

Pokud potřebujete zahubit volně visící vosí hnízdo, tak namiřte trysku ze vzdálenosti 20 cm na vchod vosího hnízda a aplikujte pěnu tak, aby pěna směřovala pokud možno dovnitř hnízda. Poté aplikujte pěnu i na povrch celého hnízda.
Vosy, které jsou uvnitř hnízda nebo vosy, které přilétnou na hnízdo a dotknou se naaplikované pěny okamžitě hynou. Po několika hodinách, kdy je hnízdo již zcela vyhubené, můžete bezpečně odstranit.

Účinné látky: permethrin 4 g/l

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

H222: Extrémně hořlavý aerosol.

H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P251: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P501: Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.