Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

ATAK sada proti klíšťatům 100+100ml

ATAK sada proti klíšťatům 100+100ml

hvězda 1hvězda 2hvězda 3hvězda 4hvězda 5(1)Počet hvězdiček je 5 z 5

Biocid. Sada dvou přípravků (insekticid + adjuvant) k hubení klíšťat a komárů při plošných aplikacích ve venkovních prostorách. Více

Kód produktu: I4391 Doprava a platba

359 Kč
Skladem
ks

Biocid. Sada dvou přípravků (insekticid + adjuvant) k hubení klíšťat a komárů při plošných aplikacích ve venkovních prostorách. Více

Kód produktu: I4391 Doprava a platba

Biocid. Sada dvou přípravků (insekticid + adjuvant) k hubení klíšťat a komárů při plošných aplikacích ve venkovních prostorách.

Účinkuje kontaktně a požerově na klíšťata a komáry, současně vykazuje silný repelentní účinek (škodlivý a také užitečný hmyz) Přísada adjuvantu zamezuje rychlému splachování insekticidního přípravku z ošetřených ploch, což zajišťuje prodloužený účinek přípravku.

 Aplikace proti klíšťatům -  především ve druhé polovině dubna, v květnu (1. generace klíšťat), a dále pak v září (2.generace klíšťat).

 Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P272: Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...

P333+P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P362: Kontaminovaný oděv svlékněte.

P391: Uniklý produkt seberte.

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.