Bellis 3x8 g

Bellis 3x8 g

hvězda 1hvězda 2hvězda 3hvězda 4hvězda 5(1)Počet hvězdiček je 5 z 5

Fungicidní přípravek proti skládkovým chorobám jádrovin, padlí jabloňovému a strupovitosti. Více

Kód produktu: I6162 Doprava a platba

139 Kč
Skladem
ks

Fungicidní přípravek proti skládkovým chorobám jádrovin, padlí jabloňovému a strupovitosti. Více

Kód produktu: I6162 Doprava a platba

Fungicidní přípravek proti skládkovým chorobám jádrovin, padlí jabloňovému a strupovitosti.
H302: Zdraví škodlivý při požití.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501:Odstraňte obsah/obal …
EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.