Bioenzym Stop zápachu z cigaret 250 ml

Bioenzym Stop zápachu z cigaret 250 ml


Ničí nepříjemný zápach, který dokonale zneutralizuje, místo aby ho pouze překryl. Výsledkem je příjemné ovzduší díky lehké ovocné parfemaci. Více

Kód produktu: I4319 Doprava a platba

79 Kč
Skladem
ks

Ničí nepříjemný zápach, který dokonale zneutralizuje, místo aby ho pouze překryl. Výsledkem je příjemné ovzduší díky lehké ovocné parfemaci. Více

Kód produktu: I4319 Doprava a platba

Ničí nepříjemný zápach, který dokonale zneutralizuje, místo aby ho pouze překryl. Výsledkem je příjemné ovzduší díky lehké ovocné parfemaci.

Je vhodný pro : interiéry automobilů, karavanů, obytných přívěsů, nákladních vozů, apod. V domácnostech je ideální do prostorů zakouřených místností, toalety, dřezy, na kuchyňský, živočišný nebo jakýkoli jiný biologický zápach a různé zapáchající předměty.

Dále na : oděvy, obuv, záclony, závěsy, potahy, koberce, čalounění, lůžkoviny, sedáky židlí, apod. Je možné přípravek přidat do mycího roztoku při vytírání, cca 100 ml / 5l roztoku.

Je možné ho rozprášit v místnosti a nebo přímo na zdroj zápachu. Pokud je to nutné, použijte přípravek několikrát.

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí a je biologicky rozložitelný.

 

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/…

P333+P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

EUH208: Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.