Bros Dýmovnice na krtky 3ks

Bros Dýmovnice na krtky 3ks


Prostředek proti krtkům s plynovým účinkem v podobě dýmovnice. Více

Kód produktu: I949 Doprava a platba

199 Kč
Není skladem Sledovat dostupnost

Prostředek proti krtkům s plynovým účinkem v podobě dýmovnice. Více

Kód produktu: I949 Doprava a platba

Prostředek proti krtkům s plynovým účinkem v podobě dýmovnice. Používá se na hubení krtků v areálech letišť, zemních hydrotechnických konstrukcích a sportovních objektů. Najděte aktivní chodby krtka. Odhrňte zeminu z krtinců. Plamenem zapalte dýmovnici. Dýmající ji vložte na připravené místo v krtinci nebo chodbě. Otvor ucpěte chomáčem trávy a zasypte zeminou, přičemž nezničte chodbu. Přípravek začne působit ihned po aplikaci.

Dávkování:

  • 1 dýmovnice na 1 obývaný krtinec / chodbu.
H228: Hořlavá tuhá látka.
H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P370+P378: V případě požáru: K hašení použijte písek nebo CO2.. Nikdy nepoužívejte vodu.
P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
EUH208: Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.