Bros Granule na myši a potkany 7x20g

Bros Granule na myši a potkany 7x20g


Přípravek k hubení myší. Granulát pokud možno umístěte do mělké nádoby.
Vysokou účinnost přípravku Bros zaručuje opožděné působení ( 4 - 5 dní po podání ). Více

Kód produktu: I6721 Doprava a platba

45 Kč
Skladem
ks

Přípravek k hubení myší. Granulát pokud možno umístěte do mělké nádoby.
Vysokou účinnost přípravku Bros zaručuje opožděné působení ( 4 - 5 dní po podání ). Více

Kód produktu: I6721 Doprava a platba

Sáčky k okamžitému použití (neotvírejte). Hlodavci se snadno prokoušou sáčkem a dostanou se k jedu.

Inovativní balení granulí do jednotlivých sáčků brání tomu, aby došlo k ovlivnění jedu okolními pachy. Díky tomu je tato návnada pro hlodavce atraktivnější. Navíc sáček brání náhodnému rozsypání produktu a brání přístupu dětí a domácích zvířat k návnadě.

Granule pro kontrolu výskytu myší a potkanů ve vnitřních prostorách. Obsahuje vábící látku a funguje již po prvním použití. Díky opožděnému nástupu účinku si hlodavci nespojují úhyn ostatních s požitím jedu. Produkt má balzamovací účinky a obsahuje látku, která brání jeho náhodnému požití lidmi a domácími zvířaty.

Návod k použití: Umístěte na místa výskytu hlodavců: do blízkosti jejich děr, míst kde žerou a cest.
Myš domácí: produkt dávkujte v množství do 50 g na každých 10 m2.
Potkan hnědý: produkt dávkujte v množství do 100 g na každých 10 m2. Každé 3-4 dny doplňte spotřebovanou návnadu a poškozené pelety nahrazujte novými, dokud nedojde k úplné eliminaci hlodavců (cca 2 týdny). Hlodavci jsou velmi opatrní a mají skvělý čich. Proto je nutné používat při dávkování produktu kontejnery a rukavice bez zápachu. Před použitím produktu je nutno posoudit imunitu hlodavců. Pokud máte podezření, že hlodavci mohou být imunní vůči bromadiolonu nebo byla tato imunita zjištěna, použijte produkt s jinou účinnou látkou. Granule musí být umístěny v zásobníku, připevněném k podlaze/zemi a zajištěném proti nežádoucímu otevření.

Bezpečnostní upozornění: Zásobníky s návnadou musí být umístěny na místech, kam nemají přístup děti, domácí zvířata ani jiná zvířata, jejichž výskyt nechceme kontrolovat. Umístění zásobníku je nutné viditelně označit tak, aby bylo jasné, že se zde nachází rodenticid (látka hubící hlodavce) a že je zakázáno se zásobníkem neoprávněně manipulovat. Produkt nesmí přijít do styku s jinými produkty a nesmí být používán v blízkosti uskladněných potravin, pitné vody nebo v blízkosti látek, které mohou přijít do styku s potravinami. Při práci s produktem nejezte, nepijte a nekuřte. Po aplikaci si umyjte ruce a oblasti kůže, které přišly do styku s výrobkem. Nepoužívejte déle než 6 týdnů. Pokud jsou i po této době hlodavci aktivní, pak kontaktujte specialistu na hubení hlodavců. Přípravek nesmí být umisťován nahodile. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice. Při požití: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko.

První pomoc: Odveďte postiženou osobu z kontaminované oblasti. Odstraňte kontaminovaný oděv. Oči vyplachujte dostatečným množstvím vody po dobu alespoň 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky. Opláchněte pokožku dostatečným množstvím vody s mýdlem. Neprotírejte. Nevyvolávejte zvracení v případě požití. Odveďte postiženou osobu na klidné místo a udržujte tělesnou teplotu. Monitorujte dýchání. V případě potřeby proveďte umělé dýchání. Pokud je postižená osoba v bezvědomí, položte ji na bok, lehce ji pokrčte kolena a předkloňte hlavu (stabilizovaná poloha). Postiženou osobu přepravte urychleně do nemocnice a pokud možno ukažte lékaři obal od produktu a štítek. Nikdy nenechávejte postiženou osobu o samotě. Pokyny pro lékařskou pomoc: Pokud od použití uplynulo méně než 2 hodiny, proveďte výplach žaludku a podejte živočišné uhlí (25 g).

Upozornění ochranu životního prostředí: Zabraňte kontaminaci zeminy, povrchových vod a odpadních systémů produktem nebo jeho zbytky. V případě rozbití produktu, ho seberte a odevzdejte firmě, která se zabývá zpracováním a neutralizací nebezpečného odpadu. Prázdné obaly, zbytky návnady, použité deratizační staničky a uhynulí hlodavci musí být likvidováni v souladu s platnými zákony. Prázdné obaly od produktu nepoužívejte pro žádné jiné účely. Neskladujte blízko potravin, nápojů nebo krmiv. Přípravek musí být skladován na suchém, chladném a dobře větraném místě, v pevně uzavřeném obalu a nesmí být skladován s produkty vydávajícími silný zápach. Chraňte před mrazem. Doba životnosti produktu při skladování při pokojové teplotě: až 2 roky od data výroby.

 

 

H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.