Bros Kuličky proti šatním molům s vůní levandule 20ks

Bros Kuličky proti šatním molům s vůní levandule 20ks


Účinkuje tři měsíce po otevření, v balení je 20 kusů kuliček. Více

Kód produktu: I5999 Doprava a platba

49 Kč
Skladem
ks

Účinkuje tři měsíce po otevření, v balení je 20 kusů kuliček. Více

Kód produktu: I5999 Doprava a platba

Kuličky účinně chrání oblečení proti šatním molům, nerozbalené kuličky se umístí do skříně či zásuvky - tato místa zároveň provoní po levanduli, Účinkuje tři měsíce po otevření, v balení je 20 kusů kuliček.

 

 

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/…

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

EUH208: Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.