Bros Obilné vločky na myši a potkany 5 x 20g

Bros Obilné vločky na myši a potkany 5 x 20g


Jed k okamžitému použití proti myším, krysám a jiným hlodavcům na bázi směsi přírodního obilí. Více

Kód produktu: I6719 Doprava a platba

35 Kč
Skladem
ks

Jed k okamžitému použití proti myším, krysám a jiným hlodavcům na bázi směsi přírodního obilí. Více

Kód produktu: I6719 Doprava a platba

BROS-obilné vločky na myši,krysy a potkany 5x20 g. Bros vločky je rodenticid ve formě vloček s obsahem účinné látky Bromadiolon, antikoagulant ze skupiny derivátů hydrosykumarinu. Obsahuje denatonium benzonát - látku s velmi hořkou chutí jako prevenci proti náhodnému požití. Přípravek aplikujeme v místech výskytu hlodavců, v blízkosti jejich skrýší (v místech suchých a zastíněných, pod zařízením, v rozích místností).

 

 

H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P314: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.