Bros Repelent proti komárům a klíšťatům 50ml

Bros Repelent proti komárům a klíšťatům 50ml


Bros proti komárům a klíšťatům je repelentní přípravek na ochranu proti obtížnému hmyzu (komáři, klíšťata, ovád aj.). Více

Kód produktu: I3765 Doprava a platba

59 Kč
Skladem
ks

Bros proti komárům a klíšťatům je repelentní přípravek na ochranu proti obtížnému hmyzu (komáři, klíšťata, ovád aj.). Více

Kód produktu: I3765 Doprava a platba

Bros proti komárům a klíšťatům je repelentní přípravek na ochranu proti obtížnému hmyzu (komár, klíště, ovád aj.). Přípravek je možno použít u dětí starších jednoho roku.    

Klidná dovolená bez komárů a klíšťat   praktické cestovní 50 ml balení na ochranu proti obtížnému hmyzu, účinně odpuzuje komáry, včetně tropických komárů (působí až 8 hodin), klíšťata (působí až 4 hodiny), komáry pisklavé (působí až 6 hodin)      

Odpuzovače hmyzu aplikujte na kůži či oblečení jen v otevřeném venkovním prostoru, abyste se přípravku nenadýchali ani vy, ani vaši potomci.

Repelenty nepoužívejte na vnitřní stranu oblečení, nanášejte je pouze zvenku.

Nepřekračujte množství doporučené v návodu, účinnost přípravku tím nezvýšíte.

Přípravky ve spreji nikdy nestříkejte přímo na obličej. Vždy si nejdříve dejte přiměřené množství na ruce a pak naneste na tvář. Na těle se vyhýbejte podrážděným nebo poraněným místům.  

Dávkování:

Na mista ohrožená poštípáním nastříkejte tenkou vrstvu přípravku ze vzdálenosti asi 15 cm. Jako ochranu proti klíšťatům ošetřete přípravkem kůži kolem nohavic, manžet a límců. Tím lze předejít pronikání klíšťat pod oděv.  

Popis první pomoci:  

  • Při nadýchání: Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při styku s kůží: V případě podráždění pokožky, jí omyjte vodou a mýdlem. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při zasažení očí: Omyjte pod tekoucí vodou. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Osobě v bezvědomí nic nepodávejte. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

 Účinná látka:

N, N-diethyl-m-toluamid 15g / 100g

 

 

H223: Hořlavý aerosol.

H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.