Bros Sprej proti mravencům 150ml

Bros Sprej proti mravencům 150ml


Aerosolový přípravek působí proti všem druhům mravenců s okamžitým účinkem a dlouhodobou ochranou. Více

Kód produktu: I966 Doprava a platba

55 Kč
Skladem
ks

Aerosolový přípravek působí proti všem druhům mravenců s okamžitým účinkem a dlouhodobou ochranou. Více

Kód produktu: I966 Doprava a platba

Účinná látka: deltamethrin 0,05%, tetramethrin 0,2 %, PBO 0,6%.

Popis a působení:
Aerosolový přípravek působí proti všem druhům mravenců s okamžitým účinkem a dlouhodobou ochranou.

Dávkování:
Ze vzdálenosti 30 cm se nanáší na povrchy a místa, kde mravenci shromažďují.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

 

H222: Extrémně hořlavý aerosol.

H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.