Bros Zelená síla Proti komárům a klíšťátům 90ml

Bros Zelená síla Proti komárům a klíšťátům 90ml


Bros proti komárům a klíšťatům je repelentní přípravek na ochranu proti obtížnému hmyzu (komáři, klíšťata, ovád aj. Více

Kód produktu: I7114 Doprava a platba

85 Kč
Skladem
ks

Bros proti komárům a klíšťatům je repelentní přípravek na ochranu proti obtížnému hmyzu (komáři, klíšťata, ovád aj. Více

Kód produktu: I7114 Doprava a platba

Přírodní produkt bez chemie!

Sprej odpuzující komáry, muchničky a klíšťata, přírodní produkt vyrobený na bázi olejů získaných z listů citrónového eukalyptu, který účinně odpuzuje přibližující se hmyz, obsahuje aloe, které dodatečně hydratuje pokožku a pečuje o ni, má příjemnou svěží vůni a nezanechává mastné skvrny, účinkuje okamžitě po aplikaci, poskytuje ochranu proti komárům a muchničkám až po dobu 6 hodin a proti klíšťatům až po dobu 2 hodin, produkt neobsahuje DEET ani jiné syntetické chemické látky.

 

 

H222: Extrémně hořlavý aerosol.

H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410+p412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

EUH208: Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.