Cytrol dust 150g

Cytrol dust 150g


Poprašový přípravek k hubení mravenců, vos, švábovitých, much, blech, štěnic, klíšťat, moučných molů a dalšího obtížného hmyzu, včetně skladištních škůdců. Více

Kód produktu: I476 Doprava a platba

95 Kč
Skladem
ks

Poprašový přípravek k hubení mravenců, vos, švábovitých, much, blech, štěnic, klíšťat, moučných molů a dalšího obtížného hmyzu, včetně skladištních škůdců. Více

Kód produktu: I476 Doprava a platba

Poprašový přípravek k hubení mravenců, vos, švábovitých, much, blech, štěnic, klíšťat, moučných molů a dalšího obtížného hmyzu, včetně skladištních škůdců.

 

 

H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P220: Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.

P234: Uchovávejte pouze v původním obalu.

P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P264: Po manipulaci důkladně omyjte vodou a mýdlem.

P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...

P405: Skladujte uzamčené.

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.