Cytrol forte 2x10g

Cytrol forte 2x10g


Voděrozpustný prášek ve foliovém sáčku k hubení obtížného hmyzu. Usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed. Více

Kód produktu: I5121 Doprava a platba

99 Kč
Skladem
ks

Voděrozpustný prášek ve foliovém sáčku k hubení obtížného hmyzu. Usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed. Více

Kód produktu: I5121 Doprava a platba

Širokospektrý pyrethroidní insekticid ve formě smáčitelného prášku k hubení široké škály lezoucího hmyzu v zemědělských a potravinářských provozovnách a výrobnách, restauracích, skladech, veřejných budovách, jatkách, skládkách, domácnostech aj..

Dávkování:

Lezoucí hmyz:

Mírné zamoření - 1 vodorozpustný sáček na 5 litrů vody a 100m2 plochy

Silné zamoření - 2 vodorozpustné sáčky na 5 litrů vody a 100m2 plochy

Létající hmyz:

1 vodorozpustný sáček na 5 litrů vody

 

 

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.

Po manipulaci důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Používejte pouze venku nebo dobře větraných prostorách.

Používejte ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít, ochranné rukiavice.

V případě nevhodné ventilace, používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

Zabraňte styku s očima, kůží a oděvem.

Při požití: Okamžitě volejte Toxikologické einformační středisko/lékaře.

Nevyvolávejte zvracení.

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při dýchacích potížích: Volejte lékaře nebo Toxikologické informační středisko.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Skladujte uzamčené.

Uniklý produkt seberte.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obal v souladu se zákonem.

Nepoužívejte na zvířata!