Sanium AL ovoce, zelenina a okrasné rostliny 1000ml/R

Sanium AL ovoce, zelenina a okrasné rostliny 1000ml/R


Insekticidní přípravek k přímému použití ve formě kapaliny k aplikaci bez ředění (ready for use) určený k ochraně proti škůdcům na zelenině, bylinkách, ovoci a okrasných rostlinách proti savým a žravým škůdcům. Více

Kód produktu: I5034 Doprava a platba

219 Kč
Skladem
ks

Insekticidní přípravek k přímému použití ve formě kapaliny k aplikaci bez ředění (ready for use) určený k ochraně proti škůdcům na zelenině, bylinkách, ovoci a okrasných rostlinách proti savým a žravým škůdcům. Více

Kód produktu: I5034 Doprava a platba

Insekticidní přípravek k přímému použití ve formě kapaliny k aplikaci bez ředění (ready for use) určený k ochraně proti škůdcům na zelenině, bylinkách, ovoci a okrasných rostlinách proti savým a žravým škůdcům. Účinkuje i při nižších teplotách. Decis AL účinkuje proti savým a žravým škůdcům jako jsou mšice, molice, ploštice, vrtule, mery, housenky, brouci a motýli.

 

 

H226: Hořlavá kapalina a páry.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P501: Odstraňte obsah/obal …

EUH208: Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.