Dynali 250ml

Dynali 250ml


Přípravek Dynali představuje fungicid určený k ochraně révy vinné proti padlí révovému, černéhnilobě révy vinné a červené spále révy. Více

Kód produktu: I4089 Doprava a platba

899 Kč
Skladem
ks

Přípravek Dynali představuje fungicid určený k ochraně révy vinné proti padlí révovému, černéhnilobě révy vinné a červené spále révy. Více

Kód produktu: I4089 Doprava a platba

Přípravek Dynali představuje fungicid určený k ochraně révy vinné proti padlí révovému, černé hnilobě révy vinné a červené spále révy.

Účinná látka:

difenokonazol 60 g/l (5,6%)
cyflufenamid 30 g/l (2,8%)
Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod /zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6mvzhledem k povrchové vodě.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.
Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.
Působení přípravku:
Účinná látka difenokonazole ze skupiny triazolů zastavuje vývoj hub inhibicí biosyntézy ergosterolu v buněčných membránách - působí jako demetylační inhibitor (DMI). Difenokonazole je systémový fungicid s preventivními a kurativními účinky. Je absorbován listy a v rostlině se šíří akropetálně a translaminárně.
Cyflufenamid je fungicid s preventivními a ve vyšších dávkách s kurativními účinky. Zabraňuje vytváření a rozvoji hausorií, mycelia a konidiospor choroby. Pro tuto účinnou látku je charakteristický dobrý translaminární pohyb a uvolňování ve formě par.

Příbalový leták ke stažení

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P501: Odstraňte obsah/obal …

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.