Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

Fast M 500ml náhradní náplň

Fast M 500ml náhradní náplň


Insekticidní přípravek určený k hubení škodlivého savého a žravého hmyzu (mandelinky, mšic, housenek, dřepčíků, květopase jahodníkového a jiného savého a žravého hmyzu na zahradách. Více

Kód produktu: I161 Doprava a platba

95 Kč
Skladem
ks

Insekticidní přípravek určený k hubení škodlivého savého a žravého hmyzu (mandelinky, mšic, housenek, dřepčíků, květopase jahodníkového a jiného savého a žravého hmyzu na zahradách. Více

Kód produktu: I161 Doprava a platba

Insekticidní přípravek určený k hubení škodlivého savého a žravého hmyzu (mandelinky, mšic, housenek, dřepčíků, květopase jahodníkového a jiného savého a žravého hmyzu na zahradách.

 

 

H400:Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P220: Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.

P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501: Odstraňte obsah/obal …

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.