Floramite 240 SC 4 ml


Postřikový přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k hubení svilušek na skleníkových a volně rostoucích okrasných rostlinách.
Příbalový leták ke stažení Více

Kód produktu: I4085Doprava a platba

149 Kč

ks

Postřikový přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k hubení svilušek na skleníkových a volně rostoucích okrasných rostlinách.
Příbalový leták ke stažení Více

Kód produktu: I4085Doprava a platba

Insekticidní přípravek (akaracid) pro hubení svilušek na okrasných rostlinách ve skleníku nebo volně rostoucích na zahradě.

Účinná látka: bifenazát 240 g/l

Floramite 240 SC je selektivní akaricid s převážně kontaktním účinkem proti sviluškám na skleníkových, školkovaných i volně rostoucích okrasných rostlinách. Má rychlý „knock-down“ efekt s následně dlouhým reziduálním účinkem. Účinkuje na všechna pohyblivá stádia svilušek a má navíc i ovicidní účinek. Je bezpečný pro všechny používané druhy prospěšného a entomofágního hmyzu a dravých roztočů a je proto vhodný pro použití v programech integrované ochrany rostlin.

  • okrasné rostliny se ošetřují od začátku výskytu, max. 2x za vegetační období
  • postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnostni: Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102  Uchovávejte  mimo  dosah  dětí.
P261  Zamezte  vdechování  aerosolů. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P333+P313  Při  podráždění  kůže  nebo  vyrážce:  Vyhledejte  lékařskou  pomoc/ošetření. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravía životní prostředí.