Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

Folpan 80 WG 5x100g

Folpan 80 WG 5x100g


Folpan 80 WG je kontaktní fungicidní přípravek s protektivní účinností proti plísni bramborové a plísni révové s významnou vedlejší účinností proti šedé a bílé hnilobě révy, červené spále révy a černé skvrnitosti révy. Více

Kód produktu: I165 Doprava a platba

659 Kč
Skladem
ks

Folpan 80 WG je kontaktní fungicidní přípravek s protektivní účinností proti plísni bramborové a plísni révové s významnou vedlejší účinností proti šedé a bílé hnilobě révy, červené spále révy a černé skvrnitosti révy. Více

Kód produktu: I165 Doprava a platba

Účinná látka: Folpet 800 g / kg.

Ochranná lhůta:
7 - 45 dní dle druhu plodiny.

Dávkování:

  • Plíseň bramborová - 20 g na 5 litrů vody na 100 m2.
  • Plíseň révová - 12,5 - 20 g na 10 litrů vody na 100 m2.

Příbalový leták ke stažení

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H351: Podezření na vyvolání rakoviny.

H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501:Odstraňte obsah/obal …

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.