Galvinol 7202 0,25L


Galvinol je speciální základová barva pod Alkyton umožnuje nátěr lehkých kovů - zinku, mědi, nerezi, hliníku. Dále také skla, porcelánu a jiných hladkých problémových podkladů jako je tvrzený plast a podobné. Více

Kód produktu: I6484Doprava a platba

199 Kč

skladem
ks

Galvinol je speciální základová barva pod Alkyton umožnuje nátěr lehkých kovů - zinku, mědi, nerezi, hliníku. Dále také skla, porcelánu a jiných hladkých problémových podkladů jako je tvrzený plast a podobné. Více

Kód produktu: I6484Doprava a platba

Galvinol je speciální základová barva pod Alkyton umožnuje nátěr lehkých kovů - zinku, mědi, nerezi, hliníku. Dále také skla, porcelánu a jiných hladkých problémových podkladů jako je tvrzený plast a podobné.

Galvinol je prakticky adhezní můstek umožňující díky lepkavosti přilnutí Alkytonu na hladké povrchy.

Výtěžnost z Galvinolu je až 35m2 / 1L, rychle zasychá, proto je již po půlhodině doporučeno přetření vrchní barvou, jinak se do mezinátěru může zachytat prach.

Extrémně hořlavý aerosol. Způsobuje vážné podráždění očí. Drážní kůži. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jistkami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte páry nebo aerosoly. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle: nitrilová pryč rukavice a Ochranné brýle s bočními štíty. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdle. Při zasažení očí: několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.Chraňte před slunečním záření. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Odstraňte obal/obsah v souladu se všemi místními, regionálními, národními i mezinárodními nařízeními. VOC pro směs připravenou k použití: Nelze použít.