Kalif holubi & ptáci 750ml

Kalif holubi & ptáci 750ml


Netoxický postřik k přímému použití v mechanickém rozprašovači, který zamezuje usedání holubů a jiných druhů pláků na nežádoucí venkovní místa a plochy. Více

Kód produktu: I5992 Doprava a platba

239 Kč
Skladem
ks

Netoxický postřik k přímému použití v mechanickém rozprašovači, který zamezuje usedání holubů a jiných druhů pláků na nežádoucí venkovní místa a plochy. Více

Kód produktu: I5992 Doprava a platba

Netoxický postřik k přímému použití v mechanickém rozprašovači, který zamezuje usedání holubů a jiných druhů pláků na nežádoucí venkovní místa a plochy.

 

 

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391: Uniklý produkt seberte.

P501: Odstraňte obal/obsah jako nebezpečený odpad.

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

EUH208: Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.