Karathane new 100ml

Karathane new 100ml


Karathane New je postřikový kontaktní fungicid vyznačující se kurativním, eradikativním a preventivním účinkem na padlí révové a současně omezující výskyt a škodlivost svilušek. Více

Kód produktu: I891 Doprava a platba

289 Kč
Skladem
ks

Karathane New je postřikový kontaktní fungicid vyznačující se kurativním, eradikativním a preventivním účinkem na padlí révové a současně omezující výskyt a škodlivost svilušek. Více

Kód produktu: I891 Doprava a platba

Účinná látka:

meptyldinocap 350 g / l.

Ochranná lhůta:
21 dní.

Dávkování:

  • Réva vinná ( padlí revové ): 5 ml na 10 l vody. Maximálně 4 x při prvních příznacích choroby.

Bezpečnostní list ke stažení

Příbalový leták ke stažení

H226: Hořlavá kapalina a páry.
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H302: Zdraví škodlivý při požití.
H332: Zdraví škodlivý při vdechování.
H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501: Odstraňte obsah/obal …
EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.