Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

Karathane new 50 ml

Karathane new 50 ml


Karathane New je postřikový kontaktní fungicid vyznačující se kurativním, eradikativním a preventivním účinkem na padlí révové a současně omezující výskyt a škodlivost svilušek. Více

Kód produktu: I890 Doprava a platba

159 Kč
Skladem
ks

Karathane New je postřikový kontaktní fungicid vyznačující se kurativním, eradikativním a preventivním účinkem na padlí révové a současně omezující výskyt a škodlivost svilušek. Více

Kód produktu: I890 Doprava a platba

Účinná látka:

meptyldinocap 350 g / l.

Ochranná lhůta:
21 dní.

Dávkování:

  • Réva vinná ( padlí revové ): 5 ml na 10 l vody. Maximálně 4 x při prvních příznacích choroby.

Bezpečnostní list ke stažení

Příbalový leták ke stažení

H226: Hořlavá kapalina a páry.
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H302: Zdraví škodlivý při požití.
H332: Zdraví škodlivý při vdechování.
H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501: Odstraňte obsah/obal …
EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.