Magnicur Energy ( dříve Previcur ) 15ml

Magnicur Energy ( dříve Previcur ) 15ml


Systémový kombinovaný fungicidní přípravek působící proti půdním a listovým chorobám, které způsobují padání klíčních rostlin, nekrózy kořenů, pat stonků a choroby nadzemních částí rostlin. Více

Kód produktu: I7713 Doprava a platba

99 Kč
Skladem
ks

Systémový kombinovaný fungicidní přípravek působící proti půdním a listovým chorobám, které způsobují padání klíčních rostlin, nekrózy kořenů, pat stonků a choroby nadzemních částí rostlin. Více

Kód produktu: I7713 Doprava a platba

Systémový kombinovaný fungicidní přípravek působící proti půdním a listovým chorobám, které způsobují padání klíčních rostlin, nekrózy kořenů, pat stonků a choroby nadzemních částí rostlin. Je ideálním řešením k ochraně okurek proti plísni okurkové, košťálové zeleniny proti plísni zelné a půdním houbám Oomycetes, salátu proti plísni salátové.

Se systémovým účinkem také k ochraně okrasných rostlin proti pravým plísním Oomycetes.

 

Varování

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošeření.

P501 Odsraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Neznečišťujte vody přípravkem nebo jako obalem.