Magnicur Finito 50 ml (dříve Infinito)

Magnicur Finito 50 ml (dříve Infinito)


Postřikový fungicidní přípravek k ochraně brambor proti plísni bramborové, okurky skleníkové proti plísni okurkové a semenných porostů cibule proti plísni cibulové. Fluopicolide je na úrovni houbových buněk. Více

Kód produktu: I2665 Doprava a platba

135 Kč
Skladem
ks

Postřikový fungicidní přípravek k ochraně brambor proti plísni bramborové, okurky skleníkové proti plísni okurkové a semenných porostů cibule proti plísni cibulové. Fluopicolide je na úrovni houbových buněk. Více

Kód produktu: I2665 Doprava a platba

Účinná látka: fluopikolid 62,5 g / l, propamokarb- hydrochlorid 625g / l.

Působení:
Má preventivní i kurativní účinek a antisporulační efekt. V rostlině je redistribuován xylemem.
Propamocarb - hydrochlorid je systémová fungicidní účinná látka, která reaguje v řadě fází syntézy fosfolipidů a mastných kyselin, čímž je narušována tvorba buněčných membrán patogenních hub. Na buněčné úrovni účinkuje na růst mycelia, produkci a klíčení spór. Při foliární aplikaci je přijímán a distribuován v listech.

Ochranná lhůta:
1-7 dní dle druhu plodiny.

Dávkování:

  • Plíseň bramborová na bramborách: 12 - 16 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2
  • Plíseň okurková na skleníkových okurkách: 16 ml / 2 - 6 l vody / m2
  • Plíseň cibulová na semenných porostech: 16 ml / 2 - 6 l vody / m2

Bezpečnostní list ke stažení

 

Příbalový leták ke stažení

 

 

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P333+P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501: Odstraňte obsah/obal …
EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.