Magnicur Fungimat ( dříve Folicur ) 50ml

Magnicur Fungimat ( dříve Folicur ) 50ml


Fungimat e fungicidní přípravek ve formě suspo-emulze určený k ochraně růží proti padlí, černé skvrnitosti a rzi, okrasných rostlin proti padlí a rzím a zimostrázu proti skvrnitosti listů a cylinrokladiové skvrnitosti listů. Více

Kód produktu: I4467 Doprava a platba

165 Kč
Skladem
ks

Fungimat e fungicidní přípravek ve formě suspo-emulze určený k ochraně růží proti padlí, černé skvrnitosti a rzi, okrasných rostlin proti padlí a rzím a zimostrázu proti skvrnitosti listů a cylinrokladiové skvrnitosti listů. Více

Kód produktu: I4467 Doprava a platba

Účinná látka: tebukonazol 25g/l (2,5%).

Popis a působení:
Fungimat je fungicidní přípravek ve formě suspo-emulze určený k ochraně růží proti padlí, černé skvrnitosti a rzi, okrasných rostlin proti padlí a rzím a zimostrázu proti skvrnitosti listů a cylinrokladiové skvrnitosti listů. Použitím dojde k potlačení choroby a zároveň se na listech vytvoří ochranný film.


Ochranná lhůta
AT ( jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují ).

Dávkování:

- na růže 4-6 ml / l vody

- na okrasné rostliny 4 ml / l vody

- zimostráz 4 ml / l vody

 

 

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208: Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P391: Uniklý produkt seberte.

P501: Odstraňte obsah/obal …