Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

Skalice zelená 1kg

Skalice zelená 1kg

hvězda 1hvězda 2hvězda 3hvězda 4hvězda 5(2)Počet hvězdiček je 5 z 5

Skalice zelená síran železnatý, používáse k hubení mechů a lišejníků v travnatých plochách, proti strupovitosti a kadeřavosti ovocných stromů v době vegetačního klidu. Více

Kód produktu: I572 Doprava a platba

69 Kč
Skladem
ks

Skalice zelená síran železnatý, používáse k hubení mechů a lišejníků v travnatých plochách, proti strupovitosti a kadeřavosti ovocných stromů v době vegetačního klidu. Více

Kód produktu: I572 Doprava a platba

Skalice zelená síran železnatý, používáse k hubení mechů a lišejníků v travnatých plochách, proti strupovitosti a kadeřavosti ovocných stromů v době vegetačního klidu, především ve vodárenství jako koagulant při úpravě pitných, průmyslových a odpadních vod a pro další průmyslové účely. Dávkování: - Mechy a lyšejníky: 3 - 4% roztok, tj. 3 - 4g na 1dcl vody, - strupovitost a kadeřavost ovocných stromů 3 - 8% roztok, tj. 3 - 8g na 1dcl vody.

H302: Zdraví škodlivý při požití.

H315: Dráždí kůži.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/…

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.